Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN OF DIENSTEN

BERLA B.V.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden, hierna te
noemen: “Voorwaarden”, verstaan de opdrachtgever, koper, tussenhandelaar en iedere afnemer,
die aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Berla B.V., hierna te noemen:
“Berla”, een opdracht geeft of met deze een Overeenkomst heeft gesloten.

1.2 Onder Berla worden in deze Voorwaarden mede begrepen alle ondernemingen aan wie de
uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd.

1.3 Onder Overeenkomst wordt in deze Voorwaarden verstaan elke overeenkomst die
tussen Berla en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling
daarop, alsmede alle handelingen en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die
Overeenkomst.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten
en Overeenkomsten van Berla.

2.2 Indien Opdrachtgever ook algemene voorwaarden van toepassing verklaart, binden
deze Berla slechts voor zover Berla deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en
schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst
en/of deze Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en
hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

ARTIKEL 3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 De offertes en aanbiedingen van Berla zijn vrijblijvend en gelden slechts als een
uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling en/of het geven van een opdracht..

3.2 Orders, Overeenkomsten en afspraken zijn voor Berla eerst bindend, indien en voor zover
zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST

4.1 Een Overeenkomst tussen Berla en Opdrachtgever komt schriftelijk tot stand dan
wel doordat Berla met uitvoeringshandelingen is begonnen.

4.2 Een Overeenkomst die Opdrachtgever heeft gesloten met een vertegenwoordiger of
enige tussenpersoon van Berla is slechts rechtsgeldig indien en voor zover de vertegenwoordiger of
tussenpersoon beschikt over een schriftelijke volmacht.

4.3 Alle opgaven door Berla van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met
zorg gedaan. Berla kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake afwijkingen
zullen voordoen. Calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten,
folders, orderbevestigingen, facturen, publicaties en andere bescheiden afkomstig van Berla binden
Berla niet. Getoonde of verstrekte (proef)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende
aanduidingen van de betreffende artikelen.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 Voor de door Berla en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelden de prijzen
en Voorwaarden van de leveringsdatum, tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen.

5.2 Prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Berla heeft ook na het sluiten van de Overeenkomst, doch vóór de aflevering
en/of de uitvoering van de opdracht, het recht om de verkoopprijzen te veranderen,
indien de omstandigheden, waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen, ongeacht of
deze omstandigheden voorzienbaar waren. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer
begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in
binnen- en buitenland, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en
prijzen van grond- en hulpstoffen.

5.4 Indien Berla in verband met enige opdracht door het niet tijdig of niet
aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een
gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te
verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door
Berla gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder
aftrek of verrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening en heeft niet het recht
om enige betalingsverplichting jegens Berla op te schorten.

6.3 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn of het niet tijdig
voldoen aan zekerheidstelling is Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim.
In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Berla op Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar en is Berla zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar
verplichtingen uit deze en alle verdere met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten,
onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet.

6.4 Berla is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid
voor de betaling te vorderen.

6.5 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt, is hij
vanaf de factuurdatum een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd, zonder dat hiertoe een
ingebrekestelling is vereist.

6.6 Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde en
niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van € 250,00), exclusief
B.T.W. en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is
gegeven.

6.7 Bij betaling binnen 8 dagen mag op het factuurbedrag een kontantkorting van
2% in mindering worden gebracht, tenzij op de rekening door Berla wordt vermeld: ‘Betaling strikt
netto’.

6.8 Op berekende vracht- of andere kosten kan geen betalingskorting verleend worden.

6.9 Elk bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken tot
voldoening van die vorderingen die Berla op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Berla
niet een eigendomsvoorbehoud dan wel een pandrecht heeft bedongen conform artikel 9.
Daarna zal elk bedrag dat van Opdrachtgever worden ontvangen allereerst strekken ter
voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.5
en 6.6.

ARTIKEL 7 LEVERING EN RISICO

7.1 Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Opdrachtgever geen
recht op enige schadevergoeding ter zake, Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op
ontbinding van de Overeenkomst, of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen.

7.2 De afleveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst dan
wel, indient dit later is, op de dag van de ontvangst door Berla van de voor uitvoering van de
Overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag dat Berla een overeengekomen
vooruitbetaling ontvangt.

7.3 Levering geschiedt op de door Berla en Opdrachtgever overeengekomen plaats, dan wel bij
gebreke daarvan op een door Berla aan te wijzen plaats.

7.4 De kosten van aflevering zijn voor Opdrachtgever.

7.5 Het risico voor de te leveren goederen gaat op Opdrachtgever over bij aflevering van de
goederen op de plaats van aflevering.

7.6 Afleveringen elders dan overeengekomen alsmede retourzendingen geschieden
voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.7 Indien levering van de goederen door Opdrachtgever wordt geweigerd dan wel niet tijdig
wordt aanvaard gaat onverminderd het bepaalde in artikel 9 onmiddellijk het risico van de goederen
over op Opdrachtgever en is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Berla is in dat
geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een
derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten
verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan
deze derde.

7.8 Monsters, foto’s en tekeningen blijven eigendom van Berla en mogen
niet worden nagemaakt of gekopieerd of aan derden ter hand gesteld. Alle modellen en
gereedschappen welke speciaal voor een opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Berla, ook
al zijn deze geheel of gedeeltelijk door Opdrachtgever betaald, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

7.9 Alle artikelen worden uitgevoerd in standaarduitvoering. Voor een bestelling van
daarvan afwijkende modellen of kleuren wordt een meerprijs in rekening gebracht, een en ander na
voorafgaand schriftelijk overleg.

7.10 Wanneer een opdracht volgens model of tekening vervaardigd wordt, neemt Opdrachtgever de
garantie op zich, dat geen auteursrecht, merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander
recht van derden wordt aangetast.

ARTIKEL 8 RECLAME

8.1 Reclame dient schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. Reclame ter zake van
tekortkomingen in eigenschappen dient binnen 2 dagen na levering plaats te vinden; reclame ter zake
van alle overige tekortkomingen binnen 8 dagen na de levering, dan wel binnen 8 dagen nadat
Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien
reclame niet op bovengenoemde wijze heeft plaatsgevonden, geldt de levering als
onvoorwaardelijk aanvaard.

8.2 Gebruikelijke afwijkingen zijn geen reden voor reclame.

8.3 In geval van reclame is Berla slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet
of niet deugdelijk geleverde goederen. Indien vervoer in opdracht van Berla door derden
geschiedt, dient Opdrachtgever tijdig te reclameren conform de
toepasselijke vervoerscondities, op straffe van verval van aanspraken op Berla.

8.4 Door Berla verstrekte opgaven en informatie met betrekking tot de
goederen zijn vrijblijvend en bevrijden Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen tot onderzoek
van de goederen.

8.5 Bij gebruik en verbruik van geleverde goederen is Opdrachtgever volledig
aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties.

8.6 Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om na het
gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende goederen onmiddellijk te
(doen) staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter
voorkoming van verdere schade.

ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Het eigendom van de goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op
Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan Berla verschuldigd is of zal
worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze
Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en
schadevergoeding.

9.2 Opdrachtgever heeft niet het recht de goederen op enigerlei wijze te
vervreemden of te bezwaren, zolang niet volledige betaling aan Berla heeft plaatsgevonden,
behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft. Opdrachtgever
is verplicht de hieruit voortvloeiende vorderingen op derden aan Berla te verpanden, op
straffe van een boete ter hoogte van 50% van het factuurbedrag voor de geleverde
goederen, met een minimum van € 5000,00.

9.3 Bij vermenging, verwerking, natrekking e.d. van de goederen met
goederen van Opdrachtgever of derden, behoudt dan wel verkrijgt Berla de eigendom voor haar deel
in het geheel van de bestaande of ontstane goederen.

9.4 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft Berla zonder dat een
ingebrekestelling is vereist, het recht de haar in eigendom toebehorende goederen terug te nemen.
Aan Berla en haar werknemers komt alsdan onherroepelijk het recht toe het terrein van
Opdrachtgever te betreden en zich het feitelijk bezit van de geleverde goederen te
verschaffen.

9.5 Vorderingen ter zake van verkoop van aan Berla geheel of gedeeltelijk
toebehorende goederen alsmede rechten ter zake van een toekomstige uitkering
vanwege een verzekeringsovereenkomst worden door Opdrachtgever aan de verkoper verpand.

9.6 Op verzoek van Berla verschaft Opdrachtgever onmiddellijk alle informatie met betrekking
tot de geheel of gedeeltelijk in eigendom aan Berla toebehorende goederen.

9.7 Indien en zolang Berla eigenaar van de goederen is, zal Opdrachtgever Berla onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag (dreigen te) worden
genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen.

9.8 Bij beslag op (een deel van) de goederen, (voorlopige) surséanse van
betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever onmiddellijk de
beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van
Berla.

9.9 Opdrachtgever is jegens Berla aansprakelijk voor alle kosten die Berla maakt
bij de effectuering van de haar ingevolge deze Voorwaarden toekomen rechten (zoals het feitelijk
weer de beschikking te krijgen over haar eigendommen of het uitoefenen van pandrechten).

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Berla is niet aansprakelijk anders dan in artikel 8.3 bedoeld voor aanspraken
of schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens en
voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van opzet.

10.2 Berla is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, immateriële schade, milieuschade
en/of gevolgschade.

10.3 Berla is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na kennis
te hebben genomen van de schadeoorzaak Berla per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk
heeft gesteld.

10.4 Berla is in geen geval aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden
in de volgende gevallen:

– indien Opdrachtgever de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzingen en de
waarschuwingen die van overheidswege en/of door Berla bij de goederen worden gegeven, niet nakomt
en/of niet aan derden overhandigt;

– Opdrachtgever het gebruik dat van de goederen kan worden gemaakt uitbreidt of het
toelaat of mogelijk maakt dat derden voor andere doeleinden dan aangegeven de goederen kunnen
aanwenden.

ARTIKEL 11 GARANTIE

11.1 Elke vorm van garantie van Berla vervalt indien de goederen worden gebruikt anders dan
waartoe zij zijn bestemd of anders dan volgens voorschrift.

11.2 Berla is na dat zij een aanspraak op garantie geldig heeft geoordeeld slechts gehouden tot
aanvulling en vervanging van hetgeen gebrekkig werd geleverd.

11.3 Indien Berla goederen aan Opdrachtgever levert die Berla van diens
toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en
de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Berla is nimmer
tot een verdergaande garantie ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Berla
ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken.

11.4 Buiten de eventuele garantie vallen in elk geval gebreken aan de goederen die zijn
ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak.

11.5 Indien Berla onder de eventuele garantie gebreken heeft doen herstellen dan wel
het desbetreffende goed heeft vervangen of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van
haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal Berla niet tot enige
verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

ARTIKEL 12 VRIJWARING

12.1 Opdrachtgever is gehouden Berla te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of
indirect verband houdende met (het gebruik van) de door Berla geleverde goederen en/of
diensten en hij zal Berla alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurkosten,
vergoeden die Berla lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

ARTIKEL 13 DERDENBEDING

13.1 Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Berla
en betreffende de vrijwaring van Berla voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve
van degenen die in dienst zijn van Berla als van derden voor wiens handelen dan wel nalaten Berla
aansprakelijk kan zijn.

ARTIKEL 14 BEËINDIGING

14.1 Indien Opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen
jegens Berla in gebreke blijft, is Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim
en is Berla bevoegd de Overeenkomst te ontbinden dan wel als ontbonden te beschouwen, onverminderd
het recht van Berla op volledige vergoeding van geleden en te lijden schade en alle verdere
rechten. Ook is Berla bevoegd om – in plaats van de Overeenkomst te

ontbinden – de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende
Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.

14.2 De bevoegdheid tot ontbinding op grond van artikel 14.1 komt Berla ook toe indien Berla
oordeelt dat Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, in staat van
faillissement wordt verklaard, conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen van
Opdrachtgever wordt gelegd, het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilgelegd of
geliquideerd, een schuldsanering plaats vindt dan wel – indien Opdrachtgever
een natuurlijke persoon is – een curatelestelling plaats vindt

14.3 De geleden en nog te lijden schade zoals bedoeld artikel 14.1 bedraagt ten minste 10% van
de overeengekomen prijs, zonder dat Berla gehouden is aan te tonen dat deze schade is of zal worden
geleden.

14.4 In elk van de in artikel 14 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Berla
op Opdrachtgever onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is Opdrachtgever gehouden tot
onmiddellijke teruggave van goederen waarvan Berla nog (al dan niet gedeeltelijk) eigenaar is en
heeft Berla het recht om de terreinen van Opdrachtgever te betreden teneinde die
goederen in bezit te nemen.

ARTIKEL 15 OVERMACHT

15.1 In geval van overmacht is Berla bevoegd haar (leverings)verplichtingen
geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zonder
tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan Opdrachtgever gehouden te zijn.

15.2 Onder overmacht aan de zijde van Berla wordt verstaan elke van de wil van
Berla onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens
Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar
verplichtingen in redelijkheid niet van Berla kan worden verlangd, ongeacht of die
omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die
omstandigheden worden in elk geval mede gerekend:

a. schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade;

b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor
de levering van de goederen wordt belemmerd;

c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of
belemmering door derden veroorzaakt;

d. verlies of beschadiging van goederen bij transport;

e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;

f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege;

g. maatregelen opgelegd door organisaties of contractuele vormen van samenwerking waarbij
Berla is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt en die de uitvoering van de
Overeenkomst met Opdrachtgever belemmeren;

h. gebrek en/of storingen in de middelen van vervoer,
productieapparatuur of energievoorzieningen;

i. brand of andere ongevallen in het bedrijf van Berla;

j. niet of niet tijdige levering aan Berla door leveranciers in Nederland en/of andere landen;

k. stagnatie in Nederland en/of andere landen in aanvoer van goederen en/of energie.

15.3 Voert Berla ondanks de aanwezigheid van de in artikel 15.1 en 15.2
genoemde omstandigheden de leveringen en/of diensten uit, dan is zij gerechtigd alle
door haar te maken kosten aan Opdrachtgever door te berekenen en van de Overeenkomst af te wijken
voor zover dit naar haar oordeel noodzakelijk is.

15.4 In geval van overmacht aan de zijde van Berla heeft Opdrachtnemer geen recht
op enige (schade)vergoeding, ook niet als Berla als gevolg van de overmacht enig
voordeel mocht hebben.

ARTIKEL 16 NIETIGHEID

16.1 Indien een van de bedingen van deze Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen
gevolg voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Voorwaarden.

ARTIKEL 17 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

17.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de
volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom
met betrekking tot de door Berla geleverde goederen en/of voortvloeiende uit de opdracht zoals
merkrechten, modelrechten, octrooirechten etc., uitsluitend bij Berla en/of
haar licentiegevers/toeleveranciers Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden
door een depot of registratie, dan is uitsluitend Berla daartoe bevoegd.

17.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van
onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of
modelrechten, auteursrechten, databankrechten, portretrechten, en/of
overige intellectuele eigendomsrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel
onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

17.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Berla te allen tijde gerechtigd om zijn naam,
recht en/of merk op of bij het werk te (laten) vermelden of te (doen) verwijderen, en is het
de opdrachtgever, niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming dergelijke
naamsaanduidingen te verwijderen en/of het werk zonder vermelding van de naam van Berla openbaar te
maken of te verveelvoudigen.

17.4 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door
Berla tot stand gebrachte ontwerpen, modellen, gegevendragers en/of (elektronische)
bestanden, en alle overige tot stand gebrachte zaken of werken, alsmede alle daarin vervatte
rechten van intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Berla.

17.5 Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om,
zonder schriftelijke toestemming van Berla, veranderingen in de voorlopige of
definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen. De opdrachtgever dient bij een door
hem gewenste wijziging Berla als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te
voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door Berla
gehanteerde tarieven.

17.6 Ingeval Opdrachtgever Berla gegevens en materiaal aanlevert waarop auteursrechten,
portretrechten of andere (aanverwante) rechten van intellectuele en industriële eigendom van derden
rusten, vrijwaart Opdrachtgever Berla voor alle mogelijke aanspraken van derden.

17.7 Berla is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever de resultaten van
haar werkzaamheden te gebruiken ter zake van advertenties in alle media alsmede ter zake van eigen
presentaties in brochures, catalogi, websites etc.

ARTIKEL 18 UITVOERING VAN OPDRACHTEN

18.1 Indien de overeenkomst (mede) bestaat uit het verrichten van een of meerdere
diensten bepaalt Berla de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en zal zich
inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever
naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
Voor zover noodzakelijk zal Berla de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden.

18.2 De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is
om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht door Berla mogelijk te maken, zulks in

het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens of materialen.

18.3 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen
partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het
ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Berla al dan niet in naam van de
opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal
geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Berla zijn hierboven
genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

18.4 Een door Berla opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft
een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders
blijkt. Berla is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht
eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en
nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

18.5 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen
van vergunningen, toestemmingen, depots, het doen van vereiste meldingen en registraties,
alsmede het beoordelen of instructies of opdrachten van de opdrachtgever voldoen aan
wettelijke- of geldende kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Berla.

18.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de
opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk
geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Berla te worden
meegedeeld.

18.7 Opdrachten aan derden met betrekking tot de opdracht worden door of namens, en

voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Berla houdt zich voor de uitvoering van die
opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan
Berla, voor risico van de opdrachtgever, als

gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding
afspreken.

18.8 Alle opdrachten van Opdrachtgevers beschouwt Berla als uitsluitend aan haar gegeven, ook
indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een
bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor
het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een
hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen
een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

18.9 Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke Berla naar haar oordeel nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en
tijdig ter beschikking van Berla te stellen. Berla bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze
en tijdig dient te worden verstaan.

18.10 Opdrachtgever vrijwaart Berla voor schade die het gevolg is van onjuiste of
onvolledige bescheiden/informatie.

18.11 Indien Berla de opdracht niet kan uitvoeren doordat Opdrachtgever de
daarvoor noodzakelijke medewerking niet verleent of anderszins de voortgang
stagneert, is Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtgever gehouden de door Berla geleden schade
te vergoeden.

ARTIKEL 19 RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

19.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

19.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze
Voorwaarden zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, te weten locatie Breda dan wel –
in geval van kantonzaken – locatie Tilburg, onverminderd het recht van Berla om Opdrachtgever in het

arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.

Downloaden

Hieronder kunt u onze Algemene voorwaarden downloaden. Mocht u vragen/opmerkingen hebben over onze Algemene voorwaarden, dan vragen we u vriendelijk een mail te sturen naar verkoop@berla.nl

Laatste nieuws

Verlichting Berla nu ook in showroom Amsterdam!

Sinds juni 2021 is een nieuwe showroom voor interieurprofessionals beschikbaar in Amsterdam. Deze s...

Lees meer

Verlichting met een hoge CRI waarde voor de juiste kleurweergave

Is het u wel eens opgevallen dat kleuren van objecten er anders uitzien in diverse omgevingen? Denk...

Lees meer

Waarom een lichtplan essentieel is bij betonnen structuren

Verlichting is een groot onderdeel bij het ontwerp van een woning. Het benadrukt de architectuur, c...

Lees meer

Veelgestelde vragen

Welke lampen heb ik nodig voor mijn situatie?
Dit is afhankelijk van uw situatie. Neem contact op met onze experts voor hulp bij de geschikte verlichting.
Kunnen jullie een lichtplan voor mij opstellen?
Dat kan zeker! Neem contact met ons op en wij helpen u graag.
Wat zijn de verzendkosten?
Dit is afhankelijk van het orderbedrag, het bestemmingsland en het soort producten. Neem contact op met de klantenservice voor de exacte verzendkosten.
Hoe lang duurt het voor mijn bestelling geleverd wordt?
Dit is afhankelijk van de meest actuele voorraad. Neem voor levertijden contact op met de klantenservice.
Ik heb niet de juiste producten ontvangen. Wat nu?
Neem contact op met de klantenservice, dan gaan we dit voor u oplossen!
Wat is de status van mijn bestelling?
De orderstatus van uw bestelling wordt verzonden via mail. Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met de klantenservice.
Hoe kan ik een offerte aanvragen?
Dit kan via de klantenservice.
Krijg ik korting als ik meer verlichting afneem?
Voor projecten of grotere aantallen kunnen wij vaak een scherpe prijs maken. Neem contact op voor de mogelijkheden!
Wat is de garantietermijn op de verlichtingsproducten?
We hanteren een garantietermijn van twee jaar.
Wat gebeurt er als één van mijn lampen defect raakt?
Neem contact op met de klantenservice en dan gaan wij het voor u oplossen
Kan ik de bestelde artikelen ook door jullie laten monteren / installeren?
Wij verzorgen geen installaties. Wij kunnen u wel in contact brengen met een erkende installateur. Stuur een e-mail naar onze klantenservice en dan helpen wij u graag.
Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?
Voor klachten kunt u terecht bij onze klantenservice. Stuur een mail naar verkoop@berla.nl of schrijf een brief naar het onderstaande adres: Berla bvt.a.v. afdeling klachten Hercules 85126 RK Gilze Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.