Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BERLA CONSUMENT

Berla B.V., KvK-nummer 62853503, Hercules 8, 5126 RK Gilze

Versie 2023.1

 1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: De wederpartij van Berla. Deze partij kan koper van goederen en/of opdrachtgever zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking wederpartij van Berla zijn.

Consument: Een Koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bij het kopen van goederen en/of afnemen van diensten. Deze Algemene Voorwaarden zien slechts op de rechtsverhouding tussen Berla en een Consument.

Zakelijke Koper: Een Koper die geen Consument is. Voor de rechtsverhouding tussen Berla en een Zakelijke Koper gelden de Algemene Voorwaarden Berla Zakelijk (berla.nl/algemene-voorwaarden).

EU: De Europese Unie, de lidstaten per het moment van het sluiten van de Overeenkomst.

Schriftelijk: Hieronder wordt mede begrepen per e-mail.

Berla: Berla B.V.

Prestatie: De door Berla tot stand te brengen en/of te leveren zaak of dienst.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Koper en Berla ter zake de Prestatie.

Leveren: De juridische levering en/of oplevering van de Prestatie.

Afleveren: Het feitelijk ter beschikking stellen van de Prestatie aan Koper.

1.2. Uit dwingend recht of een schriftelijk met Koper gemaakte afspraak kan blijken dat een bepaling of deel van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing is. Dwingend recht is het recht waarvan Koper en Berla niet kunnen afwijken.

 1. Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding

Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan Berla gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Berla en aan hen gelieerde rechtspersonen en ten behoeve van alle voor Berla en gelieerde rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Berla.

 1. Offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1. Een offerte van Berla is 14 dagen geldig. Een offerte kan altijd herroepen worden. Ondergeschikte afwijkingen die Koper bij aanvaarding noemt, maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij door Berla bevestigd.

3.2. Tussen Berla en Koper komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Berla de order aan Koper schriftelijk heeft bevestigd, dan wel op het moment dat Berla een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

 1. Technische en andere eisen – leveringsgebied

4.1. Technische en andere eisen die Koper aan de Prestatie stelt en die afwijken van de in de branche van Berla gebruikelijke eisen in Nederland, dienen voor het sluiten van de Overeenkomst door Koper nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld en door Berla schriftelijk bevestigd. Zonder bevestiging maken die eisen geen deel uit van de Overeenkomst.

4.2. Doorlevering door Koper of een derde van de Prestatie van Berla naar buiten de EU is verboden vanwege art. 17 (Aansprakelijkheid).

 1. Monsters, modellen en voorbeelden

Als door Berla een model, monster of voorbeeld (“Voorbeeld”) is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de Prestatie kan van het Voorbeeld afwijken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Koper verstrekt tijdig aan Berla, vooraf en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, alle informatie en medewerking, waarvan Berla aangeeft dat deze noodzakelijk is en/of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Als Koper informatie verstrekt die onjuist of onvolledig blijkt, dan komt dit voor rekening en risico van Koper.
Wordt de juiste informatie/medewerking vertraagd verstrekt, dan wordt de eventueel voor Berla geldende termijn voor uitvoering c.q. levering met eenzelfde termijn als de vertraging verlengd en heeft Berla het recht uitvoering op te schorten en/of de kosten ter zake de vertraging op Koper te verhalen.

6.2. Berla kan niet tekortkomen doordat Berla is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Berla kenbaar was.

6.3. Als de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, en als Berla daarom vraagt, moet Koper de resultaten van een voorafgaande fase controleren, schriftelijk goedkeuren en/of betalen en kan Berla de uitvoering van een volgende fase opschorten totdat Koper aan deze verplichtingen heeft voldaan. Als Berla een Prestatie voor Koper moet (laten) produceren, dan is de productie altijd een afzonderlijke fase.

6.4. Alle opdrachten van Koper worden uitsluitend door Berla aanvaard en uitgevoerd. Art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
Berla bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Ook bepaalt Berla op welke wijze en met welke middelen de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Koper, mits dit naar het oordeel van Berla bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Overeenkomst. Berla zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

 1. Levering en contractduur

7.1. Aflevering van de Prestatie vindt plaats door terbeschikkingstelling in het magazijn van Berla (‘Ex Works’). Afgeleverde zaken dienen op grond van de wet aan de overeenkomst te beantwoorden.

7.2. Transport van de Prestatie naar Koper vindt plaats voor rekening en risico van Koper. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Als transport op rekening van Berla overeengekomen is, dan is het risico van transport en zijn de kosten van verzekering niettemin voor rekening van Koper.

7.3. Koper is verplicht de Prestatie af te nemen op het moment waarop deze aan Koper wordt aangeboden. Als Koper Aflevering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de Aflevering, dan zal de Prestatie worden getransporteerd en opgeslagen, bij Berla of een derde, op kosten en voor risico van Koper.

7.4. Levertijd wordt door Berla altijd bij benadering vastgesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Levertijden vangen pas aan wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en specificaties, in het bezit zijn van Berla, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden
voor uitvoering en/of Aflevering is voldaan.

7.5. Bij vertraagde Aflevering dient Koper Berla altijd schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke hersteltermijn te geven voordat verzuim intreedt. Als de Prestatie voor/door Berla deels buiten de EU wordt geproduceerd of afgenomen of ten behoeve van Koper deels buiten de EU moet worden Afgeleverd, dan is de redelijke hersteltermijn ten minste zes weken en in alle andere gevallen ten minste drie weken.

7.6. Berla is gehouden tot vergoeding van de schade die Koper lijdt vanaf het moment waarop Berla in verzuim verkeert ter zake de tijdige Aflevering waarbij art. 17 (Aansprakelijkheid) onverkort geldt. Dit recht op vergoeding vervalt na één jaar nadat Berla in verzuim is geraakt.

7.7. Berla mag de Prestatie in gedeelten Afleveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Als Berla de Prestatie in gedeelten Aflevert, dan mag Berla elk gedeelte afzonderlijk factureren. Als op afroep Afgeleverd moet worden, dan moet iedere afroep uiterlijk binnen tien dagen na de overeengekomen afroepdatum plaatsvinden.

 1. Wijziging in de te leveren zaken

Berla is bevoegd een Prestatie te Leveren die afwijkt van wat is overeengekomen als het betreft wijzigingen – in de Prestatie (waaronder verpakking en bijbehorende documentatie) – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke overheidsvoorschriften, licentievoorwaarden of als het betreft geringe wijzigingen van de Prestatie die een verbetering betekenen.

 1. Wijziging van de overeenkomst

9.1. Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2. Als partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, wordt de Levertijd verlengd met de tijd die Berla nodig heeft vanwege de wijziging of aanvulling. Berla zal Koper hiervan op de hoogte stellen.

9.3. Als de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Berla Koper hierover tevoren inlichten. Als een vaste vergoeding is overeengekomen, zal Berla daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van de vaste vergoeding tot gevolg heeft.

 1. Intellectueel eigendom (IE)

10.1. Alle door Berla verstrekte stukken, waaronder Voorbeelden, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en gegevensdragers, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Koper in het kader van de offerte en/of overeenkomst en mogen door Koper zonder voorafgaande toestemming van Berla niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden
gebracht. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Koper aan Berla een onmiddellijk opeisbare boete van 20% van de koopsom, plus 1% voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Berla op nakoming en volledige schadevergoeding.

10.2. Berla behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van haar IE-rechten, waaronder de Auteurswet.

10.3. Berla behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

10.4. Koper staat er jegens Berla voor in dat de door Koper aan Berla verstrekte instructies, informatie, ontwerpen en/of andere stukken de intellectuele eigendomsrechten van derden niet schenden en Koper vrijwaart Berla voor alle aanspraken van derden ter zake. Koper is gehouden alle door Berla in dit verband geleden schade te vergoeden, waaronder de volledige kosten van verweer.

 1. Beëindiging

Als Berla de Overeenkomst vanwege verzuim van Koper ontbindt, dan wordt vermoed dat Berla de Prestatie (die al dan niet deels gereed en/of Afgeleverd is) niet te gelde kan maken en dat de waarde van de Prestatie voor Berla nihil is, behoudens tegenbewijs van Koper waarbij Koper een concrete koper en een concrete waarde aantoont. Als Koper voornoemd tegenbewijs levert, dan wordt vermoed dat de
schade van Berla c.q. de netto marge 40% van de koopsom is, behoudens tegenbewijs van Koper. Dit is een bewijsovereenkomst.

 1. Zekerheid

12.1. Berla behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde en te leveren zaken ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Berla aan Koper krachtens overeenkomst geleverde en te leveren zaken en krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Koper verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

Ook behoudt Berla zich op alle door Berla aan Koper geleverde en te leveren goederen een stil pandrecht voor. Dit pandrecht strekt tot zekerheid voor de betaling van alles wat Berla van Koper op enig moment te vorderen heeft, uit welke hoofde dan ook. Koper verleent Berla een volmacht, met het recht van substitutie, om alles te doen wat nuttig en nodig is voor het tot stand brengen en in stand houden van dit pandrecht.

12.2. Door Berla Afgeleverde zaken, die krachtens art. 12.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door Koper worden verwerkt of
doorverkocht.

12.3. Als Koper diens verplichtingen jegens Berla niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat Koper zulks niet zal doen, is Berla gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in art. 12.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die de zaken voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door Koper verschuldigde per dag, met een maximum van tweemaal de koopsom, onverminderd het recht van Berla om nakoming en volledige schadevergoeding te vorderen.

12.4. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van Berla geleverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van Berla, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij Koper aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan Berla. Dit laatste is een bewijsovereenkomst.

12.5. Koper stelt – op eerste verzoek van Berla – (aanvullende) zekerheid voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Berla op Koper, uit welke hoofde ook, zodat Berla doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben. Klant verschaft de zekerheid die Berla wenst, maar hoeft aan Berla niet meer zekerheid te geven dan redelijkerwijs nodig is. De (aanvullende) zekerheid kan bijvoorbeeld
bestaan uit (vooruit)betaling van het gekochte vóór (Af)levering.

 1. Gebreken

13.1. Koper dient de Prestatie bij Aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper tenminste na te gaan of de Prestatie aan de overeenkomst beantwoordt, zoals: of de Prestatie daadwerkelijk is geleverd; of de Prestatie wat betreft kwantiteit beantwoordt aan de overeenkomst; of de Prestatie voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – als deze ontbreken –
aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

13.2. Gebreken in de Prestatie die via art. 13.1 zijn ontdekt, dient Koper gemotiveerd binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan Berla te melden, op straffe van verval van recht. Als transport van de Prestatie in opdracht van Berla door derden geschiedt, dient Koper tijdig te reclameren conform de toepasselijke vervoerscondities, op straffe van verval van recht.

13.3. Als de Prestatie verborgen gebreken vertoont, dan dient Koper die binnen 2 maanden na ontdekking, en uiterlijk binnen 1 jaar en 2 maanden na Aflevering schriftelijk te melden aan Berla, op straffe van verval van recht.

13.4. Iedere aanspraak van Koper op Berla ter zake een defect in de Prestatie vervalt zodra Koper een door Berla geleverde Prestatie aanpast en/of wanneer de handleiding en/of instructie niet is gevolgd. In dat geval is een eventueel bestaand vermoeden weerlegd dat de Prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordde. Deze bepaling is slechts niet van toepassing, als Koper bewijst dat het defect waarover Koper klaagt, niet veroorzaakt is door of samenhangt met voornoemd toedoen en/of nalaten van Koper.

13.5. Koper dient zaken en (bewijs)stukken waarover geklaagd wordt te bewaren, zodat Berla een reële mogelijkheid heeft deze te inspecteren.

 1. Prijsverhoging

14.1. Als Berla met Koper een bepaalde vergoeding overeenkomt, is Berla toch gerechtigd om een stijging van kostprijsbepalende factoren, die na het plaatsen van een bestelling is opgetreden zonder dat dit aan Berla kan worden toegerekend en waar Berla bij het bepalen van de prijs geen rekening mee hoefde te houden, aan Koper door te berekenen.

14.2. Als een prijsverhoging: (I) meer dan drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en vóór Aflevering plaatsvindt en meer dan 5% bedraagt of (II) binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en vóór Aflevering plaatsvindt, dan is Koper gerechtigd de Overeenkomst te annuleren.

14.3. Als de prijs afhankelijk was van de door Berla te maken kosten, wordt de prijs die Koper verschuldigd is de som van: de gemaakte kosten; de verrichte arbeid en; de winst die Berla door de Overeenkomst zou hebben gemaakt.

14.4. Verhogingen in belastingen, heffingen en wisselkoersen mag Berla altijd doorbelasten.

 1. Betaling

15.1. Facturen van Berla dienen door Koper binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald per bankoverschrijving in Euro of contant in Euro op het vestigingsadres van Berla.

15.2. Door Koper gedane betalingen strekken – zelfs als Koper bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.

15.3. Berla is steeds bevoegd om alles wat zij al dan niet opeisbaar van Koper te vorderen heeft te verrekenen met een eventuele tegenvordering van Koper. Berla kan een niet-opeisbare vordering alleen verrekenen als: (I) op de tegenvordering van Koper beslag wordt gelegd of anderszins verhaal wordt gezocht; (II) op de tegenvordering van Koper een beperkt recht wordt gevestigd; (III) de
tegenvordering van Koper wordt overgedragen aan een derde; of (IV) het faillissement of enige (vorm van) insolventieprocedure of schuldsanering van Koper wordt aangevraagd of aangeboden.

15.4. Koper is jegens Berla de volledige door Berla gemaakte gerechtelijk kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, tenzij Koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

 1. Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding

16.1. Alle vorderingen van Berla op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar als één of meer van volgende gevallen zich voordoet:
(I) Als Koper in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens Berla;
(II) Als na het sluiten van de Overeenkomst aan Berla ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
(III) Als Koper in verzuim is met betrekking tot diens verplichtingen jegens zijn (huis)bank;
(IV) Als faillissement of enige (vorm van) insolventieprocedure of gerechtelijke of buitengerechtelijke schuldsanering van Koper wordt aangevraagd of aangeboden en/of;
(V) Als op zaken die zich in de macht van Koper bevinden en die Berla in eigendom toebehoren, op een substantieel deel van de goederen van Koper of op goederen van Koper waarop Berla een zekerheidsrecht heeft beslag wordt gelegd.

16.2. In de voornoemde gevallen raakt Koper in verzuim en is Berla bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, een en ander zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van Berla om schadevergoeding te vorderen.

 1. Aansprakelijkheid

17.1. Berla is tot een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per aanspraak en € 5 miljoen per jaar verzekerd voor schade van een derde die binnen de EU is ontstaan door handelen en/of nalaten van Berla en/of door zaken waarvoor Berla aansprakelijk is, mits deze schade binnen de EU wordt vervolgd.

17.2. Ieder recht van Koper jegens Berla op vergoeding als gevolg van een “Gebeurtenis”, waarbij ook een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één Gebeurtenis, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Berla ter zake gedane uitkering vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

Als er geen verzekering is, de verzekering ter zake de Gebeurtenis geen dekking biedt of de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is ieder recht op vergoeding van Koper jegens Berla beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Prestatie gedurende het tijdvak waarin de Gebeurtenis plaats vond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde Prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal de factuurwaarde daarvan.

17.3. Zijdens Koper komt nooit voor vergoeding in aanmerking:
– gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, gemiste besparingen en reis- en verblijfkosten;
– schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie Berla die niet met de leiding van haar bedrijf belast zijn;

17.4. Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Berla en al dan niet impliciet door Berla gegeven garanties.
Bovenstaande beperkingen gelden niet bij schade van Koper als gevolg van dood of lichamelijk letsel, of als de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Berla of van met de leiding van haar bedrijf belaste personen.

17.5. Berla is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Koper te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat Berla op deze derden verhaald heeft.

17.6. Iedere rechtsvordering van Koper jegens Berla vervalt na één jaar nadat Koper daarmee bekend werd en/of diens rechtsvordering jegens Berla geldend kon maken.

 1. Overmacht

18.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Berla die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Berla kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren.

Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval:
(I) stagnatie bij derden – zoals (zee)vervoerders en douane – waarvan Berla afhankelijk is;
(II) het weer;
(III) stakingen en werkonderbrekingen;
(IV) sluiting op last van de overheid; (V) groot en klein molest; (VI) natuurgeweld zoals aardbevingen; (VII) terrorisme;
(VIII) brand;
(IX) verlies of diefstal;
(X) een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het tot stand brengen van de Prestatie benodigde zaken of diensten;
(XI) blokkades van wegen, waterwegen en havens;
(XII) import- of handelsbeperkingen en;
(XIII) cybercriminaliteit.

18.2. Berla heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Berla haar verbintenis had moeten nakomen.

18.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Berla opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Berla niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen dan zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn.

18.4. Als Berla bij het intreden van de overmacht haar Prestatie al gedeeltelijk heeft Geleverd, of die Prestatie slechts gedeeltelijk kan Leveren, is zij gerechtigd het reeds Geleverde c.q. het Leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds Geleverde c.q. Leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft, wat door Koper moet worden bewezen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op de rechtsverhouding tussen Berla en Koper is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen tussen Koper en Berla kennis te nemen. De rechter voor Breda is exclusief bevoegd behoudens toepasselijkheid van art. 93 Rv. Berla blijft echter bevoegd Koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper.

19.3. Koper heeft het recht om gedurende één maand nadat Berla zich schriftelijk op de forumkeuze in art. 19.2 heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van een geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.


Downloaden

Hieronder kunt u onze Algemene voorwaarden downloaden. Mocht u vragen/opmerkingen hebben over onze Algemene voorwaarden, dan vragen we u vriendelijk een mail te sturen naar verkoop@berla.nl

Algemene voorwaarden Zakelijk 2023

Laatste nieuws

Stichting MEES kiest voor Berla Lighting

Stichting MEES heeft onlangs haar deuren geopend in Prinsenbeek, waar het zijn thuis heeft gevonden...

Lees meer

Future Lighting

We hebben opwindend nieuws om met u te delen!Berla Lighting zal aanwezig zijn op de Future-Lighting...

Lees meer

Denk er niet te licht over. Gebruik een lichtplan van Berla

Een lichtplan helpt u aan de gewenste uitstraling. Bent u een woning aan het bouwen of verbouwen? D...

Lees meer